Wettelijke Vermeldingen

1.Algemeen

Elk bezoek aan en elk gebruik van de website www.cliniqueducheveu.nl is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen.
Het bezoek aan en het gebruik van de website houden automatisch in dat de bezoeker instemt met deze wettelijke vermeldingen.
Indien de bezoeker niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden, dient hij de website onmiddellijk te verlaten.

De nv ELITE COIFF behoudt zich het recht voor om de voorwaarden vermeld op de website, waaronder deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen.

2.Gegevens

De verantwoordelijke uitgever van deze website is de naamloze vennootschap ELITE COIFF.

De maatschappelijke zetel van de naamloze vennootschap ELITE COIFF is gevestigd te 6224 WANFERCEE – BAULET, rue Plomcot 6.

De nv ELITE COIFF is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0449.566.888 en in het Handelsregister van Charleroi onder het nummer 176495.

3.Verwerking van persoonsgegevens

3.1
De nv ELITE COIFF is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op deze website worden vermeld.

De verwerkte persoonsgegevens omvatten onder andere – afhankelijk van het doel van de verwerking – de naam, de voornaam, het adres, de contactgegevens, waaronder het telefoonnummer of gsm-nummer, en het e-mailadres.
Door gebruik te maken van de verschillende diensten die de nv ELITE COIFF via deze website verleent, geeft de bezoeker zijn duidelijke en ondubbelzinnige toestemming tot de verwerking van de door hem meegedeelde persoonsgegevens en stemt hij in met deze privacyverklaring.

Het adres en de contactgegevens van de nv ELITE COIFF worden vermeld in artikel 2.

3.2
Bij louter niet-interactief gebruik van de website worden er geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, met uitzondering van het gebruik van “cookies” door deze website.

Cookies registreren op een algemene manier gegevens over het surfgedrag van de bezoeker op de website (geraadpleegde pagina’s, datum en tijdstip van raadpleging, enz.) en laten de website toe om de bezoeker te herkennen tijdens latere bezoeken of online te reserveren.

Deze cookies bevatten dus informatie over de bezoeker. U kan het gebruik van “cookies” weigeren door de instellingen voor cookies te wijzigen in het configuratiemenu van uw webbrowser. In dit geval kan u echter geen online bestellingen meer plaatsen.

Bij interactief gebruik van de website – namelijk bij het plaatsen van een online bestelling – verwerkt de nv ELITE COIFF de via de website verkregen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

communicatie met de klant ;
uitvoering van de bestelling van de klant ;
beheer van de gegevens van de klanten van de nv ELITE COIFF of haar leveranciers ;
verschaffen van diensten aangeboden door de nv ELITE COIFF.

3.3
Elke bezoeker (ongeacht of hij al of niet een bestelling heeft geplaatst) heeft het recht om geïnformeerd te worden over het al of niet bestaan van de verwerking van zijn persoonsgegevens en over het doel van deze verwerking, de aard van de gegevens voor deze verwerking en de categorieën ontvangers aan wie deze gegevens worden verstrekt.

Elke bezoeker kan eveneens op elk ogenblik verzoeken dat de verwerkte gegevens alsook alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens in begrijpelijke vorm worden meegedeeld.
Bovendien beschikt elke bezoeker over het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

Elke bezoeker beschikt over het recht om zich kosteloos en zonder enige motivering te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

3.4
De verwerkte persoonsgegevens kunnen, afhankelijk van het doeleinde van de verwerking en de noodzaak, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld :

de bezoeker zelf ;
de ondernemingen verbonden aan de nv ELITE COIFF ;
derden, voor direct marketing doeleinden.

4.Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van deze website erkent elke bezoeker uitdrukkelijk dat de verstrekte elementen, informatie en gegevens intellectuele eigendom zijn en blijven van de nv ELITE COIFF.

Deze website, alsook alle elementen waaruit de website bestaat (teksten, afbeeldingen, enz.), evenals hun selectie en vorm zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het computerprogrammarecht en het databankenrecht.

Elke kopie, aanpassing, wijziging of elke vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, in om het even welke vorm en op om het even welke manier, is streng verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de nv ELITE COIFF.

Elke gewone link of hyperlink is streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de nv ELITE COIFF.

5.Kenmerken van de producten en diensten

ELITE COIFF verbindt zich ertoe de verkochte artikelen zo volledig mogelijk te beschrijven en voor te stellen op haar website. ELITE COIFF kan echter niet garanderen dat bepaalde kenmerken van de producten en diensten na verloop van tijd niet worden gewijzigd, in het bijzonder om de kwaliteit ervan te verbeteren.

Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen wij fouten in de voorstelling niet uitsluiten, in welk geval de nv ELITE COIFF geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.

Evenzo zijn de productfoto’s op de website louter indicatief en brengen zij geen enkele contractuele verplichting in hoofde van ELITE COIFF met zich mee. ELITE COIFF kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de voorstelling van deze productfoto’s.

6.Beschikbaarheid van de producten

Het aanbod van producten en diensten op de website is slechts geldig zolang de voorraad strekt.

ELITE COIFF kan niet aansprakelijk worden gesteld bij onbeschikbaarheid van één of meer producten.

In geval van onbeschikbaarheid van het product of de dienst na plaatsing van de bestelling brengt ELITE COIFF de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte. Indien van toepassing preciseert ELITE COIFF de wachttijd voor ontvangst van het product. Indien de wachttijd meer dan 8 dagen zou bedragen, heeft de klant het recht om zijn bestelling kosteloos te annuleren door een e-mail te verzenden naar info@elitecoiff.be of te telefoneren naar het nummer 0032 (0)71 811996.

7.Prijzen

De prijzen op de website worden uitgedrukt in euro inclusief alle belastingen die van toepassing zijn in België op de dag van de bestelling. Elke wijziging van deze belastingen kan worden doorberekend in de prijzen van de producten of diensten.

ELITE COIFF behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de website wordt vermeld op de dag van de bestelling de enige prijs is die van toepassing is voor de klant.

De prijzen op de website zijn exclusief transport- en verpakkingskosten.

8. Aansprakelijkheid

De nv ELITE COIFF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van internet, zoals gegevensverlies, intrusie, virussen, dienstonderbreking of andere ongewilde problemen.

De aansprakelijkheid van de nv ELITE COIFF beperkt zich uitsluitend tot eventuele directe schade. De nv ELITE COIFF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals winstderving, commercieel verlies, tekorten of elke andere vorm van indirecte schade die redelijkerwijs niet te voorzien was op het moment dat de klant de website raadpleegde of de aankoop afsloot.

Naam: Naam ou benaming

S.A. Elitecoiff
Adres van de maatschappelijke zetel:

S.A. Elite Coiff n.v
Rue Plomcot 6A
6224 Fleurus (Wanfercee Baulet)
Maatschappelijk kapitaal:

117 000 euros
SIREN:
BTW (Belasting op de Toegevoegde Waarde)
BE 0449566888
SIRET:
BTW(Belasting op de Toegevoegde Waarde)

HR van

services aux personnes (soins du cheveu)
Personeeldienst (haarverzorging)
Directeur van de publicatie:
Mr Dechamps